Danh mục môn học


ENGL184S  Giới thiệu Văn học

Giới thiệu về những kỹ năng đọc bình luận cung cấp từ vựng để phân tích phê bình

thông qua những khảo sát thơ ca, văn xuôi và kịch (hoặc phương tiện truyền thông khác

như phim ảnh) trong những giai đoạn lịch sử.


ENGL 233  Văn học Anh thế kỷ 16

Có thể bao gồm những tác giả như Wyatt, More, Sidney, Spenser, Raleigh, Marlowe và

Shakespeare.


ENGL 333  Chaucer:  The Canterbury Tale

Những tác phẩm chủ yếu của Chaucer, tập trung vào The Canterbury Tale.


ENGL 270  Văn học cổ điển Mỹ: 1860- 1915

Văn xuôi và thơ của những tác giả như Cather, Chesnutt, Chopin, Crane, Dickinson,

DuBoisstud, Freemen, Gilman, James, Jewett, Twain, Washington, Wharton.


ENGL 251  Văn học Anh

Các thể loại và tác phẩm chủ yếu của những tác giả như Yeats, Conrad, Shaw, Joyce,

Lawrence, Woolf, Eliot, Auden, và những tác giả khác; giai đoạn 1900 đến 1945.


ENGL 482S  Những nghiên cứu về Lý thuyết đương đại

Khóa học này nhằm giới thiệu sự phát triển của lý thuyết phê bình văn học đương đại.

Nó khảo sát sự phát triển chủ yếu trong một số lĩnh vực nghiên cứu tiếng Anh, đặc biệt

nhấn mạnh vào tranh luận về lý luận văn học đương đại.


ENGL 203S   Nhập môn Ngôn ngữ học Lý thuyết

Giới thiệu những vấn đề lý thuyết mà thông báo các nghiên cứu về ngôn ngữ học và ngôn

ngữ. Các chủ đề bao gồm: lịch sử ngôn ngữ học, phát triển siêu ngôn ngữ và sự hợp nhất

của lý thuyết ngôn ngữ với những phát hiện mới nhất trong khoa học thần kinh và thuyết

tiến hóa.


ENGL 451   Ngôn ngữ, văn hóa và xã hội

Khóa học khảo sát sự ứng dụng ngôn ngữ và văn hóa, tập trung vào các bình diện khác

nhau của đời sống xã hội và ngôn ngữ. Những chủ đề bao gồm: ngôn ngữ, bản sắc văn

hóa, xã hội, ngôn ngữ như bản sắc dân tộc, giai cấp xã hội, tuổi tác và giới tính; sự thay

đổi trong ngôn ngữ, bao gồm tiếng địa phương, ngữ điệu, và phạm vi từ vựng; đa ngôn

ngữ và ngôn ngữ giao tiếp; ngôn ngữ mới như tiếng bồi và tiếng lai; ngôn ngữ, văn hóa

và giao tiếp liên văn hóa; ngôn ngữ và hệ tư tưởng; ngôn ngữ trong giáo dục và truyền

thông. Thông qua các cuộc thảo luận về các những chủ đề này và bài tập bao gồm bài đọc

và những đồ án nghiên cứu nhỏ, sinh viên sẽ được giới thiệu về những khái niệm chính

yếu, những học thuyết và phương pháp trong ngôn ngữ xã hội học, nhân chủng học về

văn hóa và ngôn ngữ học.


FL 101-102:  Ngoại ngữ: Tiếng Nhật/ Tiếng Trung Quốc/ Tiếng Pháp

Để giúp sinh viên phát triển năng lực truyền văn hóa và trở thành những thành viên thành

công hơn trong cộng đồng địa phương, quốc gia và quốc tế ngày càng phức tạp hơn; sinh

viên được yêu cầu học và hoàn thành đầy đủ ba khóa học liên tiếp trong cùng một ngôn

ngữ.

Những chuyên ngành Ngôn ngữ chính

Sinh viên Khoa Ngôn Ngữ tại TTU được yêu cầu chọn một trong ba chuyên ngành dưới

đây và chọn 10 môn học cho chuyên ngành Ngôn Ngữ (5 bắt buộc và 5 tự chọn)

Văn học và văn hóa

Chuyên ngành văn học và văn hóa tập trung vào sự hình thành ý nghĩa văn hóa và những

phương thức mà giá trị văn hóa được kết nối một cách gần gũi và sáng tạo.

Ngành học này khám phá sự hình thành và sự lan tỏa của ý nghĩa trong một nền văn hóa.

Sinh viên sẽ tập trung vào sự xây dựng của những giá trị văn hóa và những cách mà

chúng được liên kết bởi hoạt động mang tính xã hội và sáng tạo.

Sinh viên sẽ khám phá rất nhiều phương tiện truyền thông, bao gồm tiểu thuyết, quảng

cáo, báo chí, nhiếp ảnh, hội họa, điện ảnh, thời trang, âm nhạc, không gian xã hội và

truyền thông xã hội và cách chúng mã hóa và phản ánh những điều kiện xã hội. Bằng

cách nghiên cứu để làm rõ những mã hóa, bạn có thể nắm vững văn hóa xưa và nay.

Ngành này phù hợp với những sinh viên yêu thích văn học, văn hóa đại chúng và cách xã

hội đã hình thành như ngày hôm nay.  


Biên- Phiên Dịch

Chương trình này được thiết kế cho những sinh viên yêu thích nâng cao sự thành thạo cảu

mình về Tiếng anh, và cùng lúc phát triển chuyên môn nghề nghiệp ngành biên- phiên

dịch.

Sinh viên sẽ dành từ một phần hai đến hai phần ba thời gian cho những ngôn ngữ mình

đã chọn, hướng vào khả năng cân bằng cả hai. Sự nghiên cứu những ngôn ngữ ở cấp độ

học vị yêu cầu sự củng cố liên tục và xem xét lại những khái niệm chính và những mảng

từ vựng cũng như được làm quen bước đầu với những kĩ năng biên dịch đặc biệt. Sinh

viên cũng nên yêu thích những vấn đề hiện nay và vấn đề văn hóa; sinh viên sẽ cần theo

dõi những sự kiện báo chí, radio và TV của nước ngoài. Song hành cùng sự nghiên cứu

ngôn ngữ đã chọn, sinh viên cũng sẽ được làm quen bước đầu với những kĩ năng biên

dịch đặc biệt.

Chương trình này tạo cơ hội cho sự phát triển dành riêng cho cá nhân và cho học thuật để

hình thành một nền tảng vững chắc trên con đường sự nghiệp trở thành một nhà dịch giả

chuyên nghiệp, nhưng nhiều ngành nghề khác cũng sẽ mở ra cho bạn.


Giảng dạy tiếng Anh

Giảng dạy tiếng Anh được thiết kế để đào tạo những giáo viên nhiệt huyết, nhà nghiên

cứu và nhà phát triển chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai ở

tất cả các cấp độ. Bao gồm lĩnh vực chủ yếu- yếu tố cơ bản, những chương trình của

chúng tôi dựa trên những phương pháp giao tiếp trong sự tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai và

mô hình phản ánh việc giảng dạy kết hợp với sự hợp tác cùng đồng nghiệp, học sinh, và

cộng đồng.

Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo những chuyên gia với một nền tảng vững chắc về ngôn

ngữ, đọc viết,và ngôn ngữ ứng dụng cùng với sự hiểu biết một loạt các phương pháp

giảng dạy ngôn ngữ thứ hai mà có thể được điều chỉnh cho phù hợp với những nhu cầu

của nhiều học viên khác nhau từ các tình hình giáo dục và dân tộc đa dạng. Chương trình

giảng dạy tiếng Anh khẳng định giá trị của di sản ngôn ngữ và văn hóa và mang đến cái

nhìn về sự tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai.


ENGL 221S  Giới thiệu về sáng tác tiểu thuyết

Những buổi hội thảo dạng đặc trưng giới thiệu cho sinh viên những kinh nghiệm trong

việc viết sáng tác với mong muốn tăng thêm kiến thức của sinh viên trong việc lựa chọn

thể loại và đạt được sự thành thạo những yếu tố kỹ năng.


ENGL108   Giới thiệu những đề tài nghiên cứu văn hóa

Giới thiệu những phương thức thực tiễn kết hợp với nghiên cứu văn hóa.


ENGL269   Văn học cổ điển Mỹ 1820-1860

Văn xuôi và thơ của các tác giả như Emerson, Thoreau, Hawthorne, Poe, Melville, và

Whitman.


ENGL271 Văn học cổ điển Mỹ 1915-1960

Văn xuôi và thơ của các tác giả như Eliot, Fitzgerald, Hemingway, Faulkner, và những

tác giả khác.


CUL301 Giao tiếp giao thoa văn hóa

Phân tích những thay đổi trong giao tiếp liên quan đến vấn đề giao thoa văn hóa. Các chủ

đề bao gồm giao tiếp phi ngôn ngữ, các khái niệm thời gian, nhận thức và thái độ, các giá

trị, mô hình tổ chức xã hội, những chuẩn mực văn hóa, ngôn ngữ, đạo đức, xung đột các

nền văn hóa, và nghiên cứu trong giao thoa văn hóa.


LING308SS Song ngữ

Khảo sát song ngữ ở mức độ cá nhân, giữa cá nhân với nhau, và mức độ xã hội từ những

quan điểm thuộc ngôn ngữ tâm lý học, ngôn ngữ xã hội học, nhân chủng học, và giáo

dục. Các vấn đề bao gồm mối quan hệ giữa ngôn ngữ và nhận thức, sự phát triển ngôn

ngữ, bản sắc ngôn ngữ, tập quán ngôn ngữ xã hội trong bối cảnh đa văn hóa, sự giữ gìn

ngôn ngữ, chính sách và kế hoạch ngôn ngữ.


LING427 Phân tích đối chiếu

Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên các phương pháp và kỹ năng

được áp dụng trong việc so sánh hai ngôn ngữ. Khóa học xuất hiện các vấn đề liên quan

đến sự tương tác xuyên văn hóa giữa tiếng Anh và ngoại ngữ khác. Thêm vào đó, khóa

học còn mang đến cho sinh viên ý tưởng về cách dự đoán những lỗi của người học ngôn

ngữ thứ hai và sửa chữa chúng. Nó giải thích những tính chất của các hình thái ngôn ngữ

học thông qua hai ngôn ngữ khác nhau và khác nhau ở những điểm nào.

Khóa học này sẽ cung cấp cơ hội cho sinh viên nghiên cứu văn hóa trong các phạm vi

khác nhau của ngôn ngữ học và các ngôn ngữ khác.


LING461 Nhập môn về Biên- Phiên dịch 1

Những nguyên tắc và tiến trình để đạt được những kỹ năng trong phiên dịch và biên dịch

những tài liệu văn bản. Bao gồm sự giới thiệu về phiên dịch và biên dịch; sự chuẩn bị

biên - phiên dịch, phương thức, và chuyên môn; và công việc của biên dịch và phiên dịch

viên.


INTE 301  Phiên dịch 1

Giới thiệu về nghề phiên dịch viên. Sinh viên sẽ luyện tập những kĩ năng dịch đuổi, đồng

thời, và phiên dịch tại chỗ, đồng thời mở rộng kiến thức về các thuật ngữ được sử dụng

bởi các phiên dịch viên trong các hoàn cảnh khác nhau   

5.TRAN301 Biên dịch 1

Giới thiệu về lý thuyết dịch thuật và hướng dẫn việc sử dụng các tài liệu cần thiết cho quá

trình dịch thuật. Thực hành biên dịch một số văn bản trong các lĩnh vực khác nhau từ

tiếng Việt sang tiếng Anh và tiếng Anh sang tiếng Việt.


LING340 Những lý thuyết và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh  

Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên sự nhìn nhận toàn diện về những

lý thuyết chính, phương pháp và kỹ năng từ đầu thế kỷ 20 đến nay trong giảng dạy tiếng

Anh. Kế hoạch của khóa học suốt học kỳ được xây dựng để hướng tới sự toàn diện, hiểu

biết hợp nhất của quá trình dạy và học ngôn ngữ, vì thế sinh viên sẽ có khả năng tạo nên

cơ sở cá nhân hóa, hoặc lý thuyết và được hướng dẫn bởi một sự hiểu biết trong việc lựa

chọn những phương pháp và các kỹ năng liên quan đến giảng dạy ESL hiệu quả. Cùng

với những yếu tố khác, khóa học sẽ yêu cầu việc đọc nhiều và tích cực tham gia thảo luận

trong lớp.


EDUC101 Cơ sở xã hội và triết học của giáo dục

Khóa học này được dẫn dắt bởi hai câu hỏi mang tính suy luận: "Mục đích của trường

công là gì?" và "Vai trò của giáo viên trong các trường công là gì?".

Khóa học sẽ giúp giáo viên mới phát triển khả năng hiểu biết về bối cảnh lịch sử, xã hội

đương thời và chính trị trong môi trường giáo dục. Chúng tôi sẽ đặc biệt chú trọng các

giá trị phức tạp, và quan hệ giữa trường và xã hội và làm thế nào họ điều chỉnh những

cuộc tranh luận triết học và chính sách về mục đích của giáo dục.


EDUC240 Tâm lý giáo dục

Khóa học được thiết kế để giới thiệu những nguyên tắc, lý thuyết và phương pháp luận về

tâm lý cho việc dạy và học trong nhà trường.


LING342 Kiểm tra và Đánh giá

Khóa học này cung cấp cho giáo sinh các kỹ năng trong việc dự đoán, am hiểu và kiểm

soát các nguyên tắc cơ bản của việc học tập và đánh giá vận dụng trong thực tiễn giáo

dục. Các giáo sinh sẽ có cơ hội để xem xét những kế hoạch được sử dụng nhằm xác định

những khó khăn đối với sinh viên và giải quyết chúng thông qua quy trình đánh giá được

cho rằng thực sự phù hợp với chương trình giảng dạy và hướng dẫn.


LING343  Thực tập giảng dạy

Mục đích chính của việc thực hành giảng dạy là phát triển một quan điểm rõ ràng và dựa

trên thực tế của việc dạy và học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (ESL). Khóa thực

tập này cung cấp cho những người đang có dự định dạy ESL tại các trường công lập cơ

hội để tương tác với giáo viên ESL và học sinh trong lớp học. Sinh viên thực tập sẽ có

được sự hiểu biết về thế giới của ESL, bao gồm những thách thức đối với giáo viên, sinh

viên, ban quản trị, cũng như các nguồn lực sẵn có để giải quyết những thách thức này.

Thông qua các bài đọc, sự quan sát lớp học, thảo luận trên lớp, bài tập, và một kỳ thực

tập tám tuần tại trường, sinh viên sẽ có cơ hội xây dựng sự hiểu biết hiện tại của họ về

quá trình dạy-học ESL.


Thơ và kịch

Giới thiệu chung về việc nghiên cứu và đánh giá thơ và kịch.


Kết hợp từ

Thực hành chuyên sâu trong việc soạn thảo, sửa đổi, và chỉnh sửa các bài tiểu luận /

bài luận của một số thể loại văn bản. Phương pháp, quy tắc, và cấu trúc của văn bản

sẽ được kiểm tra.


Lịch sử Nam Á

Khóa học này được thiết kế nhằm giới thiệu đến sinh viên những tác phẩm quan trọng

về việc xuất hiện của tính hiện đại trên tiểu lục địa Ấn Độ (từ 1818-1947). Đó là sự

nghiên cứu về các nhân vật chính, những người đấu tranh và định hướng cho những

cuộc đấu tranh mang tính xã hội và chính trị trong suốt thời kỳ thuộc địa Anh. Trung

tâm của các cuộc đấu tranh là những sự tranh luận về cải cách tôn giáo, vai trò của

phụ nữ, sự thành lập quốc gia, và sự phân chia đẳng cấp. Sử dụng chủ yếu những tài

liệu, bộ phim, và các thiết bị kỹ thuật số, chúng ta sẽ có được sự hình dung về nền

văn hóa và lịch sử Nam Á để bổ sung cho các nghiên cứu của chúng ta trong suốt học

kỳ.


ENGL 310 Nghe và ghi chú

Sinh viên phát triển một hệ thống ghi chép và học cách sử dụng ghi chú của mình để

trả lời câu hỏi trắc nghiệm đúng sai cũng như hoàn thành các bài tập. Tất cả các hoạt

động nghe và ghi chú bao gồm bài tập đọc và viết.


ENGL 311 Kỹ năng nói trước đám đông

Giới thiệu các nguyên tắc và phương pháp của một bài phát biểu với sư ứng dụng

thực tiễn.

Sinh viên sẽ dần dần trở nên tự tin và có khả năng trình bày các bài thuyết trình khác

nhau thông qua những sự nhấn mạnh: phân tích khán giả, thông điệp rõ ràng và tranh

luận hiệu quả bằng cách tổ chức, nghiên cứu cẩn thận và tích hợp công nghệ thông

phù hợp.

Những bài nói cá nhân, tranh luận và thảo luận trong lớp sẽ được tiếp tục sau đó.


ENG Tiếng anh Thương mại và Du lịch

Khóa học này tập trung vào những thuật ngữ chuyên nghiệp của du lịch, ngữ pháp và

những cấu trúc Tiếng anh  được sử dụng trong giao tiếp và thư từ thương mại.


ENGL220S  Nhập môn Sáng tác Thơ

Lớp giới thiệu sáng tác thơ quan niệm ngôn ngữ là một trong những kế hoạch mang

tính sáng tạo mà các nhà thơ đương đại sử dụng để nhắc đến tác phẩm của họ. Những

kế hoạch khác mà chúng tôi sẽ giới thiệu bao gồm ekphrasis (thơ đáp ứng những đề

tài nghiên cứu khác), hình ảnh và cảm xúc, nhịp điệu phù hợp, thơ ngẫu hứng, và sư

hợp tác "mơ hồ". Chúng tôi sẽ thực hiện thông qua các hướng dẫn đặt ra giới hạn về

cách chúng tôi viết về những đối tượng mà chúng tôi muốn và những câu chuyện mà

chúng tôi muốn kể như thế nào. Chúng tôi không chỉ muốn nhìn thấy những giới hạn

đó như là những sự thúc đẩy mang tính "sáng tạo" mà còn là nền tảng cho sự sáng tạo

của chính nó.


ENGL278S Nghiên cứu về tiểu thuyết nữ

Nghiên cứu về một chủ đề hoặc tác giả trong tiểu thuyết đương đại nữ.

9. ENGL 204 Ngôn ngữ học lịch sử Anh

Ngôn ngữ thay đổi theo thời gian. Tiếng Anh chúng ta nói ngày hôm nay rất khác so

với tiếng Anh được sử dụng cách đây 1000 năm. Tại sao ngôn ngữ thay lại đổi?

Những khía cạnh nào của ngôn ngữ đã thay đổi? Có những mô hình nào làm cơ sở

cho sự thay đổi đó? Có phải tất cả các ngôn ngữ đều trải qua quá trình thay đổi giống

nhau không? Làm thế nào ngôn ngữ mới được ra đời? Làm thế nào chúng ta lựa chọn

ngôn ngữ có liên quan với nhau? Chúng ta có thể khôi phục lại ngôn ngữ đã không

tồn tại được không? Những tiến bộ gần đây về di truyền học phân tử có thể giúp

chúng ta hiểu rõ hơn về ngôn ngữ học thời tiền sử hay không? Đây là những câu hỏi

sẽ được giải thích trong khóa học này.


CALL301 Học ngôn ngữ qua sự hỗ trợ máy tính trong ngôn ngữ học

Những người tham gia tìm hiểu làm thế nào để kết hợp công nghệ máy tính vào bài

học để nâng cao kỹ năng của người học tiếng Anh thông qua các hướng dẫn, trang

web, các bài tập thực hành, và các dự án. Những người tham gia xem xét nghiên cứu

hiện nay và thảo luận về tính hiệu quả của công nghệ truyền thông cho các bối cảnh

lớp học khác nhau. Sinh viên xây dựng các kế hoạch liên quan đến bối cảnh giảng

dạy cá nhân. Việc đánh giá được dựa trên các kế hoạch mang tính hợp tác và cá nhân

cũng như là sự tương tác.


EDUC237 Những vấn đề hiện nay trong giáo dục

Thảo luận các vấn đề trường trung học cơ sở: quản lý lớp học, buổi họp mặt phụ

huynh, tổ chức chuyên môn, đánh giá giáo viên, những cải cách trong chương trình

giảng dạy, giáo dục giá trị, đạo đức nghề nghiệp, nguồn lực cộng đồng, động lực và

các vấn đề khác trong giáo dục.


LING461 Nhập môn về biên- phiên dịch 1

Khóa học nhằm xác định và thảo luận về những khái niệm cơ bản và các vấn đề trong

lĩnh vực Nghiên cứu dịch thuật. Nó cung cấp các nghiên cứu mang tính rõ ràng và

thực tiễn trong các lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng (ví dụ như ngữ nghĩa, ngữ dụng

học, ngôn ngữ học xã hội, và những thứ khác) trong bối cảnh chuyển đổi ý nghĩa

mang tính giao thoa ngôn ngữ và giao thoa văn hóa. Sinh viên được giới thiệu các

khái niệm về dấu hiệu ngôn ngữ và các vấn đề trọng tâm khác của ký hiệu học trong

mối quan hệ của chúng với Nghiên cứu dịch thuật.


TRAN301 Biên dịch 1

Trong khóa học này, sinh viên được học các kỹ năng cơ bản cần thiết để dịch văn

bản, kỹ năng, phương thức và những thách thức chung. Lớp học bao gồm: dịch thuật

pháp lý, dịch thuật kinh doanh và tài chính, dịch thuật quảng cáo, dịch thuật y khoa,

và biên tập, rà soát thông báo dịch vụ công cộng.


TRAN302 Biên dịch 2

Khóa học này mở rộng các chủ đề được đề cập trong nghiên cứu biên dịch, thêm vào

đó là sự nhìn nhận sâu sắc về dịch thuật pháp lý, kinh doanh và y khoa. Lớp học cũng

bao gồm dịch thuật tin tức và dịch thuật văn học.


INTE301 Phiên Dịch 1

Lớp học này giới thiệu đến sinh viên thế giới của cộng đồng phiên dịch, đặc biệt là

những kiểu phiên dịch khác nhau trong các hoàn cảnh khác nhau.  


INTE302 Phiên Dịch 2

Khóa học này giúp cho sinh viên biết phiên dịch trong các hoàn cảnh khác nhau như

các tổ chức doanh nghiệp, y khoa và chính phủ. Khóa học bao gồm sự phiên dịch liên

tục, dịch đuổi và dịch tại chỗ.


LING415 Ngôn ngữ học xã hội

Khóa học này là sự giới thiệu về ngôn ngữ học xã hội, sự nghiên cứu về mối quan hệ

giữa ngôn ngữ và xã hội. Chúng ta sẽ khảo sát về những thay đổi ở tất cả cấp độ của

ngôn ngữ và sự thay đổi đó được tạo dựng và hình thành bởi bản sắc văn hóa như thế

nào. Việc khảo sát về những thái độ và hệ tư tưởng về những sự thay đổi sẽ có ý

nghĩa đặc biệt quan trọng để hiểu được mối quan hệ này. Chúng ta cũng sẽ xem xét

các tác động giáo dục, chính trị và xã hội của những sự kiện thuộc ngôn ngữ học xã

hội.


ENGL206 Sự đa dạng của ngôn ngữ

Nhận biết được sự đa dạng của các ngôn ngữ trên thế giới và sự đa dạng ngôn ngữ

trong một ngôn ngữ.

Đánh giá những sự đa dạng của các nước và các điều kiện mà trong đó tiếng Anh là

ngôn ngữ được sử dụng.


Ngôn ngữ của người nhập cư Mỹ

Sinh viên sẽ nghiên cứu chủ đề nhập cư Mỹ từ quan điểm ngôn ngữ và quan điểm cá

nhân.


Môn tự chọn TTU

Sinh viên được dự kiến sẽ học 8 khóa học tại bất kỳ khoa nào ngoài chuyên ngành của họ.

Thực tập / Dự án học tập thực tế

Sinh viên được yêu cầu hoàn thành một kỳ thực tập dưới sự giám sát bởi một người hướng dẫn

của khoa Ngôn ngữ và một người huấn luyện của công ty để đạt được 6 tín chỉ học tập và thực

hành các kỹ năng của họ trong môi trường làm việc thực tế.


Mục tiêu nghề nghiệp

Tùy vào chuyên ngành Tiếng Anh, sinh viên tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ và Nhân văn Đại học

Tân Tạo sẽ có đủ năng lực cho các nghề nghiệp sau:

- Biên dịch viên và phiên dịch viên Tiếng anh, Tiếng việt.

- Biên tập viên

- Nhà văn

- Phóng viên báo chí

- Nhân viên văn hóa và du lịch

- Nhân viên tổ chức phi chính phủ

- Thư ký

- Giáo viên tiếng Anh