Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên phải hoàn thành tất cả các tín chỉ thuộc chương trình đào tạo tại TTU, cụ thể như sau:

  • Hoàn thành tối thiểu 4 kỳ học chính khóa tại trường;
  • Hoàn thành tối thiểu một chuyên ngành;
  • Hoàn thành tối thiểu 120 tín chỉ;
  • Hoàn thành tối thiểu 60 tín chỉ tại TTU;
  • Điểm tích lũy trung bình các môn tối thiểu đạt 1.67;
  • Điểm các môn chuyên ngành tối thiểu đạt 2.00;
  • Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt 600 điểm TOEFL hoặc tương đương;
  • Hoàn thành khóa học giáo dục thể chất;
  • Hoàn thành tất cả các khóa học theo phân phối chương trình;
  • Được đánh giá đạo đức tốt và không vi phạm pháp luật;