Lĩnh vực nghiên cứu

Nghiên cứu khoa học trong Khoa Nhân Văn và Ngôn Ngữ chủ yếu nhằm nâng cao kiến thức và hỗ trợ công tác giảng dạy trong các ngành nhân văn, ngôn ngữ và văn hoá.  Khoa Nhân Văn và Ngôn Ngữ tạo môi trường nghiên cứu ưu việt để mỗi giảng viên có năng lực và đam mê nghiên cứu làm việc độc lập và hợp tác với nhau để mang đến những cống hiến xuất sắc cho lĩnh vực nghiên cứu.

Khoa Nhân Văn và Ngôn Ngữ tập trung nghiên cứu các lĩnh vực sau:

I. Ngôn ngữ Anh

es

 Nhóm giảng viên:

1. Tiến sỹ Ryan Preston           Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Tiến sỹ Thanh Lê                 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Văn học 

Literature

Giảng viên: Tiến sỹ Thanh Lê         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III. Văn hóa và Trao đổi văn hóa

Culture and Cultural Exchange

 Giảng viên: Tiến sỹ Ryan Preston       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">ryan@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IV. Lịch sử 

History

Giảng viên: Tiến sỹ Ryan Preston       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">ryan@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V. Biên dịch và Phiên dịch

 Translation

 Nhóm giảng viên:

1. Tiến sỹ Thanh Lê        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Tiến sỹ Tuan Hoàng (giảng viên thỉnh giảng)

VI. Phương pháp giảng dạy 

Methods

Nhóm giảng viên:

1. Thạc sỹ Peter Nguyễn      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Thạc sỹ Tuyến Hoàng      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Thạc sỹ Thanh Bùi           Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Thạc sỹ William Schober  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">william@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Thạc sỹ Nhơn Đặng          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Thạc sỹ Vivian Lazatin      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Thạc sỹ Chris Danzalan    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VII. Học ngoại ngữ dưới sự hỗ trợ của máy tính (CALL)

CALL

Nhóm giảng viên:

1. Thạc sỹ Nhơn Đặng          Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Thạc sỹ Vivian Lazatin      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Thạc sỹ Chris Danzalan    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.